homeMajke Jugovića 20, 78250 Laktaši

Cjelovit razvoj ličnosti plivača

Sportsko plivanje omogućava cjelovit, uravnotežen i postepen razvoj ličnosti svakog pojedinačnog plivač(ic)a kroz sportski trening. Za ostvarivanje vrhunskih sportskih rezultata potrebne su stabilne i produžene plivačke karijere tokom kojih plivači(ce) svakog dana odvajaju značajno vrijeme za trening i za odmor. Želimo da uspješne sportske karijere budu prednost, a ne prepreka za kasnije životno ostvarivanje naših plivač(ic)a. Pozivamo sve trenere i klubove da visoko cijene sve plivač(ic)e i njihove porodice, da vode računa i da usmjeravaju plivač(ic)e kroz njihov opšti razvoj (zdravlje, obrazovanje, socijalizacija). Savez će podržati, uvijek kad to može, vrhunske plivače i u njihovom profesionalnom razvoju.


Anti-doping

Savez uvijek i na svakom mjestu podržava mjere i aktivnosti koje su usmjerene protiv dopinga u plivanju. Naše trenere edukujemo o anti-dopingu. Naše plivače edukujemo i vaspitavamo da plivačke rezultate ostvaruju časno. Anti-doping mjere su ugrađene u sve dokumente Saveza.


Fer-plej

Savez uvijek i na svakom mjestu podržava ponašanja prema dogovorenim pravilima sporta i obzirno prema sebi, drugim sportistima i prema sportskoj okolini. Od svih funkcionera Saveza, trenera, plivača i sudija zahtijevamo da se drže dogovorenih pravila, da se odreknu nepravedno stečenih prednosti, da poštuju svoje protivnike u sportu i da prihvate druge i drugačije. Mjere za promociju fer-pleja su ugrađene u dokumente Saveza.


Osjećaj pripadnosti

Pripadamo velikoj plivačkoj porodici koja nastavlja rad prethodnih generacija plivača i trenera. Od svih članova se očekuje da časno i ponosno nose ime i simbole Saveza, pridruženih članica i klubova, da se zalažu za promociju vrijednosti Saveza i da pomognu u tome da Savez bude bolji uvijek kad to mogu.


Profesionalno vođenje

Organi, tijela Saveza i svi pojedinci u njima se angažuju na predan, profesionalan i transparentan način kako bi vođenje Saveza vodilo ka ostvarivanju naše misije i vizije.

Logo PS BiH.

Plivački savez
Bosne i Hercegovine

Пливачки савез
Босне и Херцеговине

  • Majke Jugovića 20
    78250 Laktaši
  • psbih@yahoo.com